GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Storytel Sweden AB, bedrijfsidentificatienummer 556696-2865, Box 24167, 104 51 Stockholm, Zweden, e-mailadres: support@storytel.nl , (hierna "Storytel" of "wij") biedt een digitale abonnementsservice waarmee U als Gebruiker luisterboeken en e-books kunt streamen en tijdelijk kunt downloaden naar Uw mobiele telefoon of andere met internet verbonden apparaten (de "Service"). Deze Gebruikersovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op Uw (hierna en inwisselbar "U" of de "Gebruiker") toegang tot en/of gebruik van de Service, met inbegrip van maar niet beperkt tot wanneer U zich aanmeldt voor een van de abonnementen van Storytel, een extra dienst of product van Storytel gebruikt of gebruik maakt van een Cadeaukaart of Gratis Proefabonnement. De Service waarop deze Voorwaarden betrekking hebben wordt op de markt gebracht als Storytel en gepubliceerd door Storytel Nederland BV.

Om deze Voorwaarden met Storytel te kunnen overeenkomen en een abonnee van de Service te worden moet U minimaal achttien (18) jaar oud zijn en/of anderszins bevoegd zijn om overeenkomsten te sluiten en accepteren gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

Door een account aan te maken voor het gebruik van de Service en/of door een selectievakje aan te vinken, al naar gelang het geval is, geeft U aan dat U deze Voorwaarden accepteert en dat U zich eraan zult houden. Door eerder genoemd account aan te maken en een selectievakje aan te vinken geeft U ook aan dat U ermee bekend bent dat Storytel Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Storytel. Instemming met de Voorwaarden is vereist voor de toegang tot en het gebruik van de Service. In de Voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden de Service voor U beschikbaar is en deze Voorwaarden vervangen alle eerdere gemaakte voorwaarden.

Voor sommige onderdelen van de Service gelden mogelijk aanvullende voorwaarden, zoals regels voor een bepaalde wedstrijd, extra diensten of andere activiteiten, of voorwaarden die horen bij bepaalde inhoud, producten of software die beschikbaar is/zijn via de Service. Als aanvullende voorwaarden vereist zijn, worden deze aan U bekend gemaakt in verband met de betreffende activiteiten of producten. Alle aanvullende voorwaarden van Storytel zijn complementair aan deze Voorwaarden en prevaleren boven deze Voorwaarden in geval van een conflict.

1. DE SERVICE

1.1.
Het gebruik van de Service kan onder meer inhouden het beluisteren van luisterboeken, het lezen van e-books of het gebruiken van andere inhoud of producten die door Storytel beschikbaar zijn gesteld. De Service mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden.
1.2.
Alleen personen die ingezetenen zijn van de EU/EER mogen de Service gebruiken. De inhoud die binnen de Service wordt aangeboden kan verschillen per regio waarin de Service beschikbaar is. Ga naar www.storytel.nl voor informatie over de beschikbare inhoud in Uw regio..
1.3.
Voor het gebruik van de Service heeft U een mobiele telefoon, tablet of pc met een internetverbinding nodig, of een platform van een servicepartner van Storytel waarop de app van Storytel is geïnstalleerd. Zie de website van Storytel (www.storytel.nl) voor een volledige en bijgewerkte lijst met de technische vereisten voor het gebruik van de Service en een volledige lijst met servicepartners van Storytel.
1.4.
Storytel behoudt zich het recht voor om technische vereisten voor het gebruik van de Service aan te passen en om van tijd tot tijd servicepartners te vervangen, toe te voegen of te verwijderen. Storytel zal zijn best doen om U per e-mail te informeren over eventuele aanpassingen die Uw technische mogelijkheden om de Service te gebruiken beperken. U wordt minimaal dertig (30) dagen van tevoren geïnformeerd voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt. Storytel behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde een servicepartner te kunnen toevoegen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan U.
1.5.
De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Service, inclusief alle functies en functionaliteiten, te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften of andere beperkingen met betrekking tot het gebruik van de Service of inhoud daarvan.

2. GRATIS PROEFABONNEMENT

2.1.
Uw Abonnement kan beginnen met een gratis proefperiode ("Gratis Proefabonnement") van de Service. Het Gratis Proefabonnement duurt veertien (14) dagen, of zolang als aangegeven wanneer U zich abonneert, en is bedoeld als manier om Gebruikers de Service eenmalig gratis te laten uitproberen voordat zij besluiten om al dan niet een maandabonnement te nemen.
2.2.
Wanneer U zich aanmeldt voor een Gratis Proefabonnement wordt dit automatisch omgezet in een maandabonnement aan het einde van de gratis proefperiode, tenzij U Uw abonnement op de Service opzegt voordat de laatste dag van de gratis proefperiode is verstreken, in welk geval U geen kosten in rekening worden gebracht en Uw abonnement wordt geannuleerd. Indien U het Gratis Proefabonnement niet heeft opgezegd voor het einde van de proefperiode, zal Storytel maandelijks abonnementskosten in rekening brengen door middel van de door U opgegeven betalingsmethode.
2.3.
Het is de bedoeling van Storytel om U het Gratis Proefabonnement één keer aan te bieden. Een Gebruiker die al eerder een Gratis Proefabonnement heeft geactiveerd kan vierentwintig (24) maanden lang geen Gratis Proefabonnement meer nemen, gerekend vanaf de dag dat het eerdere Gratis Proefabonnement is beëindigd. Of iemand in aanmerking komt voor een Gratis Proefabonnement wordt naar eigen goeddunken bepaald door Storytel, en Storytel mag de mogelijkheid van een gratis proefperiode beperken om misbruik van Gratis Proefabonnementen en/of inbreuk op de Voorwaarden te voorkomen. De Gebruiker mag het Gratis Proefabonnement niet combineren met andere aanbiedingen.

3.PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1.
Storytel werkt samen met externe aanbieders van betaaldiensten waarnaar al Uw betalingen worden overgemaakt.
3.2.
Abonnementen worden maandelijks vooraf betaald totdat de Gebruiker ervoor kiest om zijn/haar abonnement te beëindigen. In het geval van maandelijkse betalingen wordt de rekening van de Gebruiker eens in de dertig (30) dagen belast, vanaf de datum waarop de Gebruiker een abonnement activeert of, in het geval dat het abonnement is begonnen met een Gratis Proefabonnement, vanaf de datum dat het Gratis Proefabonnement is verlopen, tenzij het abonnement vóór die tijd door U is beëindigd. In sommige gevallen kan de datum waarop de rekening van de Gebruiker wordt belast worden gewijzigd, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om de geldigheidsdatum op de bankpas van de Gebruiker te controleren.
3.3.
Prijzen worden weergegeven op de website van Storytel. Alle prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Betaling geschiedt via creditcard/betaalkaart of andere betaalwijze waarover de Storytel de Gebruiker op elk gewenst moment informeert. Prijzen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betaalwijze. Als er verschillende prijzen van toepassing zijn, communiceert Storytel dit op de website van Storytel in verband met de algemene prijsinformatie.
3.4.
Prijzen zijn exclusief eventuele kosten of tarieven voor datacommunicatie die de internet- of telecomprovider in rekening mag brengen uit hoofde van het contract tussen de Gebruiker en de betreffende provider.
3.5.
Als U in gebreke blijft met betalen behoudt Storytel zich het recht voor om Uw toegang tot de Service te beëindigen. U kunt Uw toegang tot de Service opnieuw activeren door contact op te nemen met Storytel op www.storytel.nl of door Storytel te e-mailen vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd voor Uw account.

4.CADEAUKAARTEN

Wanneer u zich abonneert met een Storytel-cadeaukaart stemt U in met en accepteert U deze Voorwaarden onder dezelfde voorwaarden als een betalende abonnee van de Service, minus de bepalingen met betrekking tot betaling in deze overeenkomst. Als Gebruiker van een Storytel-cadeaukaart heeft u volledige toegang tot de Service gedurende de volledige geldigheidsperiode van de Cadeaukaart. Als de Cadeaukaart vervalt, wordt de Service automatisch beëindigd, tenzij U zichzelf actief aanmeldt voor een betaald abonnement. Als U een Storytel-cadeaukaart activeert terwijl U al een abonnement op de Service heeft, staakt Storytel tijdelijk de vereiste betalingen voor de Service totdat de Cadeaukaart is vervallen, waarna U automatisch weer een betalende klant wordt van de Service en de betalingsvoorwaarden voor het maandabonnement weer in werking treden.

5.ANNULERING

5.1.
Wanneer U zich aanmeldt als Gebruiker van de Service, heeft U recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen in overeenstemming met de Nederlandse wet met betrekking tot overeenkomsten op afstand. De bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat de overeenkomst met Storytel tot stand is gekomen.
5.2.
Als U begint met het beluisteren van een luisterboek of lezen van een e-book of de Service op enige andere wijze gebruikt binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen, dan verliest U het recht om af te zien van Uw aankoop van de Service uit hoofde van het recht op bedenktijd zoals beschreven in artikel 5.1 hierboven. In dat geval zal de Service beëindigd kunnen worden in overeenstemming met artikel 9 hieronder.
5.3.
Als U de Service wilt annuleren tijdens de bedenktijd raden wij U aan om ons hiervan op de hoogte te stellen via het formulier op www.storytel.nl of het herroepingsformulier van de Nederlandse Consumentenautoriteit (de ACM)op www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping- 2014.pdf en dit formulier te verzenden vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd voor Uw account, of op andere wijze aan Storytel te laten weten dat U binnen de bedenktijd van Uw aankoop wilt afzien.
5.4.
Als Uw rekening ten onrechte is belast, ontvangt U het in rekening gebrachte bedrag binnen dertig (30) dagen terug.

6.INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De Service wordt aan U geleverd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en is uitsluitend bedoeld voor amusement, informatieve en andere soortgelijke doeleinden. Het auteursrecht van de Service is ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers of licentienemers en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsimago's en andere intellectuele-eigendomsrechten in de Service of in de inhoud die voor u beschikbaar is binnen de Service zijn het eigendom van ons of onze licentiegevers of licentienemers of gelieerde ondernemingen. Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming hiervoor geven mag geen enkel element van de Service of de bijbehorende inhoud worden gebruikt of geëxploiteerd op enige andere wijze dan als onderdeel van de Service die aan U onder deze Voorwaarden wordt geleverd. Ook al bent U de eigenaar van de fysieke platforms waarop elementen van de Service aan U worden geleverd, wij behouden de volledige en algehele eigendom van de Service en alle daarop gevestigde intellectuele- eigendomsrechten. We dragen geen rechten of eigendom van enig deel van de Service noch rechten of eigendom van een deel van de inhoud die beschikbaar wordt gesteld binnen de Service aan u over. Niets dat wordt geleverd onder een merk dat eigendom is van of in licentie is gegeven door Storytel mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van, impliciet of anderszins, een licentie of recht van gebruik van een handelsmerk dat voor U zichtbaar is op of binnen de Service.

7.INHOUD EN SOFTWARELICENTIE

7.1.
De Service is geconfigureerd om het gebruik mogelijk te maken van de software van de Service, alsmede de bijbehorende inhoud, virtuele items of andere materialen die het eigendom zijn van ons of in licentie zijn gegeven door ons. Wij verlenen U hierbij een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet in sub-licentie te geven, niet- overdraagbare licentie voor de toegang tot en het gebruik van de software van de Service en de bijbehorende inhoud, virtuele items of andere materialen, doch uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
7.2.
Als Gebruiker van de Service gaat u ermee akkoord dat U geen van de materialen en/of onderdelen van de Service, geheel of gedeeltelijk, aan derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de weergave en verspreiding van het materiaal via een website van derden) zult kopiëren, reproduceren, verveelvoudigen, veranderen, weergeven, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, verzenden, verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, in sub-licentie geven, in omloop brengen of er afgeleide werken van maken of deze anderszins exploiteren voor doeleinden (commercieel of anderszins) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Storytel of tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder toepasselijk recht.
7.3.
Als Gebruiker van de Service gaat U ermee akkoord niet: (1) enig inhoudsbeveiligingssysteem of enige technologie voor het beheer van digitale rechten in de Service verspreiden, omzeilen of uitschakelen; (2) enige Service decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins terugbrengen tot een menselijk leesbare vorm; (3) enige kennisgeving van identificatie, auteursrecht of eigendomsrecht verwijderen; of (4) toegang verkrijgen tot de Service of de Service gebruiken op onwettige of onrechtmatige wijze of op zodanige wijze dat een associatie met onze producten, diensten of merken wordt gesuggereerd. Als Gebruiker van de Service, de software van de Service of daarbij behorende inhoud verklaart en garandeert U dat Uw toegang tot en gebruik van de Service inclusief de inhoud ervan zal voldoen aan de Voorwaarden en de bovenstaande vereisten.

8.INHOUD EN LINKS VAN DERDEN

8.1.
De weergave van externe hyperlinks en/of andere elementen gegenereerd door derden die toegankelijk zijn via de Service, onze website en alle forums die door Storytel zowel binnen als buiten de Service worden aangeboden, houdt niet in dat Storytel en/of haar gelieerde ondernemingen de meningen of standpunten die deze derden op of buiten hun websites/sociale mediaplatforms delen onderschrijven. Storytel oefent geen controle uit op, doet geen aanbevelingen ter zake van, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de inhoud op de sites van deze derden. Storytel is evenmin verantwoordelijk voor de kwaliteit of levering van de producten of diensten die worden aangeboden, gebruikt, verkregen of gepromoot op de sites of sociale mediaplatforms van deze derden. Storytel is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud op de website/sociale mediaplatform van welke derden dan ook, en Storytel is dan ook in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk, aantasting van eer en goede naam, inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten, veroorzaakt door de publicatie, verspreiding of exploitatie van enige informatie of inhoud op de gelinkte websites of sociale mediaplatforms van deze derden.
8.2.
De Service kan integreren in, geïntegreerd zijn in, of worden aangeboden in connectie met diensten en inhoud van derden. Storytel heeft geen invloed op dergelijke diensten of inhoud van derden. U dient alle overeenkomsten of gebruiksvoorwaarden en privacybeleid die aan u worden voorgelegd en die van toepassing zijn op dergelijke diensten en/of inhoud van derden zorgvuldig te lezen.
8.3.
Wanneer U de Service gebruikt via een mobiel netwerk zijn de kosten voor data- en berichtenverkeer en andere tarieven van uw netwerk- of roamingprovider van toepassing.

9.DUUR EN BEËINDIGING

9.1.
Tenzij U Uw abonnement op de Service opzegt, wordt het abonnement elke maand verlengd, doorlopend of zolang als Storytel de Service aanbiedt. De Service mag echter op elk gewenst moment door de Gebruiker worden beëindigd. Om de Service te beëindigen voordat Uw abonnement opnieuw met een maand wordt verlengd moet de Gebruiker de Service niet later dan de dag voordat een nieuwe periode van een maand ingaat opzeggen, anders loopt het abonnement nog een maand door en worden U daarvoor kosten in rekening gebracht voordat het abonnement wordt beëindigd.
9.2.
Om op te zeggen, gaat U naar www.storytel.nl en dient u in te loggen. Klik op "Mijn Pagina’s" en "Mijn Account", selecteer de optie "Abonnement beëindigen" en volg de instructies. U kunt de Service ook annuleren door op andere wijze contact op te nemen met Storytel.
9.3.
In aanvulling op het bovenstaande behoudt Storytel zich het recht voor om naar eigen goeddunken Uw gebruik van de Service te beëindigen of te beperken als U deze Voorwaarden schendt of anderszins betrokken bent (of ervan wordt verdacht betrokken te zijn) bij onrechtmatig of frauduleus gebruik van de Service.

10.
RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN STORYTEL

10.1.
Storytel behoudt zich het recht voor om de prijs van de Service en/of deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk dertig (30) dagen voordat deze van kracht worden per e-mail, sms, of rechtstreeks via de Service medegedeeld worden aan de Gebruiker. De Gebruiker heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Storytel binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs van de Service verhoogt.
10.2.
Als onderdeel van de levering van de Service mag Storytel contact met de Gebruiker opnemen per post, telefoon, SMS, MMS, e-mail of rechtstreeks via de Service voor mededelingen met betrekking tot de functionaliteit en de inhoud van de Service. Storytel mag ook contact met de Gebruiker opnemen per post, telefoon, SMS, MMS, e-mail of rechtstreeks via de Service voor aanbiedingen of soortgelijke activiteiten en evenementen in verband met de Service, tenzij de Gebruiker hiervoor geen toestemming heeft gegeven en zulke toestemming verplicht is op basis van het toepasselijke recht. Alle communicatie tussen Storytel en de Gebruiker zal in overeenstemming zijn met het privacybeleid van Storytel.
10.3.
Storytel is niet aansprakelijk voor storingen in mobiele netwerken of in de dienstverlening van internetproviders.
10.4.
De Service is de gehele dag beschikbaar zeven (7) dagen per week. Storytel biedt echter geen garantie dat de Service altijd vrij van fouten of storingen zal zijn. Als zich fouten of storingen voordoen die van invloed zijn op de Service zal Storytel in de gelegenheid worden gesteld om deze te verhelpen zonder dat hierbij sprake is van contractbreuk, ofwel inbreuk op deze Voorwaarden. Storytel heeft ook het recht om, binnen de grenzen van het redelijke, de Service te sluiten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van upgrades en onderhoud.
10.5.
Storytel heeft onder deze Voorwaarden het recht om zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Storytel heeft ook het recht om onderaannemers in te schakelen om zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden uit te voeren. Dergelijke wijzigingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met het privacybeleid van Storytel worden afgehandeld.

11.
RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

11.1.
De Gebruiker mag uitsluitend voor privégebruik luisterboeken beluisteren, e-books lezen en de inhoud van de Service gebruiken. Uw account (inclusief maar niet beperkt tot inloggegevens) is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met anderen.
11.2.
De Gebruiker mag luisterboeken, e-books en andere inhoud van de Service op geen enkele wijze verspreiden, bijvoorbeeld door het kopiëren, uitlenen of verhuren van dergelijk materiaal.
11.3.
De Gebruiker zal de technische beperkingen die zijn ingesteld om te voorkomen dat de inhoud van de Service wordt gekopieerd niet omzeilen of proberen te omzeilen en zal geen luisterboeken, e-books of andere inhoud van de Service geheel of gedeeltelijk kopiëren, ook niet voor privégebruik.
11.4.
De Gebruiker mag geen luisterboeken afspelen voor een publiek of in een openbare gelegenheid.
11.5.
Als een Gebruiker dertig (30) dagen offline is en tijdelijk inhoud heeft gedownload in de app mag Storytel van de Gebruiker eisen online te gaan om te controleren of de Gebruiker nog steeds een actief abonnement op de Service heeft en om de inhoud in de Service bij te werken. Als de Gebruiker weigert dit te doen, behoudt Storytel zich het recht voor om verder gebruik van de Service door de Gebruiker op te schorten totdat is geverifieerd dat de Gebruiker een actief account bij Storytel heeft. Als het account niet kan worden geverifieerd, kan Storytel naar eigen goeddunken de Service blijven opschorten of het account van de Gebruiker beëindigen.
11.6.
De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat de informatie die bij registratie wordt opgegeven juist is en dat alle persoonsgegevens die aan Storytel worden verstrekt, inclusief het e-mailadres van de Gebruiker, juist zijn. De Gebruiker dient Storytel op de hoogte te stellen van elke wijziging in de opgegeven gegevens, met name het e- mailadres van de Gebruiker.
11.7.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar account, zodat voorkomen kan worden dat iemand anders daarmee toegang tot de Service krijgt en verbindt zich ertoe zijn/haar wachtwoord en andere gepersonaliseerde details die aan het account van de Gebruiker zijn gekoppeld geheim te houden zolang de Gebruiker geabonneerd is op de Service.
11.8.
In alle beoordelingen van luisterboeken en e-books die de Gebruiker schrijft, is de Gebruiker ervoor verantwoordelijk dat de meningen van de Gebruiker worden geuit met respect voor anderen en dat de Gebruiker geen woorden of formuleringen gebruikt die kunnen worden opgevat als discriminerend of onnodig grievend of aanstootgevend in forums die met Storytel geassocieerd kunnen worden. De Gebruiker is er voor verantwoordelijk om geen intellectueel eigendom van derden te posten, te gebruiken of te delen en ook om geen inhoud of opmerkingen te posten, te gebruiken of te delen welke illegaal zijn of wellicht als illegaal kunnen worden bestempeld, zoals lasterlijke inhoud, haatdragende opmerkingen online of materialen waarin seksueel misbruik wordt afgebeeld of gesuggereerd.
11.9.
De Gebruiker heeft niet het recht om zijn/haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, tenzij de Gebruiker hiertoe schriftelijke toestemming van Storytel heeft gekregen.
11.10.
U mag de Service op geen enkele wijze gebruiken waardoor de Service op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of verzwakt of het risico bestaat dat dit gebeurt. U begrijpt dat U, en niet Storytel, verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf Uw apparaat naar ons wordt verzonden en dat U de Service, Uw apparaat en onze website en alle forums die door Storytel worden geleverd, zowel binnen als buiten de Service, alleen mag gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of andere onrechtmatige activiteit of voor het verzenden, gebruiken of hergebruiken van enig materiaal dat niet Uw eigendom is; of dat illegaal, aanstootgevend (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met seksueel expliciete inhoud of materiaal dat racisme, haat of fysiek geweld stimuleert), bedrieglijk, misleidend, grof, onfatsoenlijk, intimiderend, beledigend, lasterlijk, obsceen of pornografisch is, of inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, geheimhouding, privacy of enige andere gevoelige informatie of eigendomsrechten; of anderszins schadelijk is voor derden.
11.11.
In het geval dat de Service, of delen daarvan, onjuist of foutief zijn, wordt U verzocht contact op te nemen met Storytel via www.storytel.nl, vanaf het e-mailadres dat voor uw account is geregistreerd of op andere wijze om ons te informeren of om een klacht in te dienen.
11.12.
De Gebruiker erkent dat de Service ook inhoud bevat die niet bedoeld of geschikt is voor minderjarigen. U gaat er derhalve mee akkoord dat U minderjarigen geen toegang tot de Service geeft, behalve als zij onder Uw toezicht staan.

12.DIVERSEN

12.1.
De Service wordt uitsluitend aan U geleverd voor niet-commerciële, amusement, informatieve en andere soortgelijke doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden en het Nederlandse recht. Storytel garandeert niet dat de Service beschikbaar zal zijn voor gebruik in een ander land.
12.2.
Storytel is niet gehouden tot vergoeding van schade of enige andere aansprakelijkheid als Storytel kan aantonen dat de fout het gevolg is van omstandigheden waarop Storytel geen invloed had en die Storytel niet redelijkerwijs kon voorzien toen de overeenkomst werd gesloten en waarvan Storytel de gevolgen redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen of ondervangen.
12.3.
Storytel heeft het recht om de overeenkomst met de Gebruiker (dat wil zeggen de Service) met onmiddellijke ingang tijdelijk op te schorten of te beëindigen als de Gebruiker de Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften heeft geschonden, of als de Gebruiker de Service anderszins gebruikt op een wijze die schadelijk kan zijn voor Storytel of enige derde, en mits dergelijke handelingen van de Gebruiker de opschorting of beëindiging rechtvaardigen.
12.4.
Deze Voorwaarden worden beheerst en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. Deze Voorwaarden beperken echter niet de rechten die U uit hoofde van wetgeving inzake consumentenbescherming heeft onder dwingend recht van het land waarin U woonachtig bent, indien dit een ander land is dan het hierboven vermelde land.
12.5.
In geval van een geschil tussen Storytel en de Gebruiker zullen de partijen proberen het geschil gezamenlijk op te lossen. Als de partijen het niet met elkaar eens kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
12.6.
Daarnaast biedt de Europese Commissie een website voor online geschilbeslechting, bedoeld om klanten en handelaars te helpen om hun geschillen zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Deze website is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12.7.
Als U meer wilt weten over de Service of als U hulp nodig hebt met de functionaliteiten of met Uw account, neem dan contact op met support@storytel.nl
12.8.
Als U meer wilt weten over de Service of als U hulp nodig hebt met de functionaliteiten of met Uw account, neem dan contact op met support@storytel.nl.

Laatst gewijzigd op 1 maart 2018

Storytel Nederland BV