Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande gebruikersvoorwaarden vormen een overeenkomst waaraan de gebruiker zich verbindt als hij accepteert gebruik te maken van de diensten van Storytel. De diensten benoemd in deze gebruikersvoorwaarden zijn ontwikkeld door Storytel en worden beheerd door Storytel NL BV.

STORYTELS DIENSTEN
- Storytels diensten bestaan uit het via internet streaming toegang bieden tot luisterboeken. Storytels diensten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
- Gebruikers van Storytel hebben toegang tot Storytels diensten zolang zij een actief abonnement hebben.

PRIJZEN EN BETALINGEN
- Gebruikers hebben toegang tot de diensten van Storytel in ruil voor betaling van het vastgestelde bedrag aan abonnementsgeld.
- Het abonnnementsgeld wordt voorafgaand aan de abonnementstermijn geïncasseerd gedurende een onbepaalde periode, totdat de gebruiker het abonnement opzegt.
- De abonnementstermijn bedraagt 30 dagen.
- Alle prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen worden uitgevoerd via creditcard of bankrekening, of via een andere betalingswijze waarmee Storytel akkoord gaat.
- Het afsluiten van een abonnement op Storytels diensten verloopt via de website van Storytel.
- Prijzen zijn exclusief eventuele kosten voor gegevensverkeer die de mobiele provider de klant oplegt, overeenkomstig het contract met de provider.

WETTELIJKE BEDENKTIJD
- De gebruiker heeft het recht om terug te komen op het abonnement dat hij heeft afgesloten binnen de wettelijke bedenktijd. Het recht om het abonnement op Storytel zonder opgaaf van reden te beëindigen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht is van toepassing tot 14 dagen na de registratie van het abonnement en mits de gebruiker binnen die periode geen gebruik heeft gemaakt van het abonnement.
- Als de gebruiker wil afzien van zijn aankoop, kan hij dit Storytel laten weten door binnen de hiervoor vastgestelde termijn het contactformulier op www.storytel.nl in te vullen of door een e-mail te sturen.
- Als het abonnementsgeld onjuist of onterecht in rekening is gebracht bij de klant, krijgt diezelfde klant binnen 30 dagen zijn geld terug.

ABONNEMENT
- Een abonnement kan afgesloten worden via de website van Storytel of via een specifieke aanbieding.
- Het opgegeven e-mailadres van leden moet correct en actief zijn. De e-mail die Storytel naar dit adres stuurt ter ativering van het abonnement, moet binnen 3 dagen na verzending aangekomen zijn.
- Storytel verplicht zich om binnen 7 werkdagen, en uiterlijk voor aanvang van de volgende periode, een bevestiging van het abonneeschap naar het e-mailadres te sturen, indien de gebruiker hier een schriftelijk verzoek voor indient.

OPZEGGEN
- Het opzeggen van het abonnement kan uitsluitend via Storytels website. Ga naar www.storytel.nl en log in om het abonnement op te zeggen. Ga naar 'Mijn Pagina', klik op de knop 'Mijn rekening' en kies 'Opzeggen'.
- De opzegging moet UITERLIJK de dag voordat het abonnement vernieuwd wordt, uitgevoerd worden, anders wordt het abonnement automatisch vernieuwd met een volgende periode.

STORYTELS RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
- Persoonsgegevens worden overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en bepalingen behandeld en opgeslagen.
- Storytel behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaardes te wijzigen. Gewijzigde prijzen en voorwaardes worden medegedeeld via e-mail. Wijzigingen van voorwaarden zijn van toepassing vanaf de eerstvolgende aankoop of abonnementstermijn.
- Storytel heeft het recht om met leden te communiceren via post, telefoon, sms, mms, social media of e-mail met betrekking tot uitnodigingen, gewijzigde voorwaarden of overige zaken betreffende Storytels diensten.
- Storytel is niet aansprakelijk voor eventuele storingen in het mobiele netwerk.
- De diensten van Storytel zijn 24u per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Storytel kan echter geen garantie geven dat de geleverde diensten altijd zonder fouten en onderbrekingen functioneren. Als er gebreken of onderbrekingen optreden in de dienst, biedt Storytel de mogelijkheid deze te verhelpen zonder dat dit invloed heeft op de overeenkomst. Storytel heeft ook het recht om, binnen de grenzen van de redelijkheid, de diensten te onderbreken voor bijvoorbeeld upgrades of servicewerkzaamheden.
- Storytel heeft het recht om zijn rechten of verplichtingen volledig of gedeeltelijk, overeenkomstig deze voorwaarde, over te dragen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER
- De gebruiker gebruikt de luisterboeken en Storytels diensten uitsluitend voor privédoeleinden.
- De gebruiker mag op geen enkele manier de luisterboeken of diensten van Storytel verspreiden door bijvoorbeeld de inhoud te kopiëren, uit te lenen of te verhuren.
- De gebruiker verklaart dat hij niet, volledig of gedeeltelijk, luisterboeken of andere diensten van Storytel zal kopiëren, ook niet voor eigen gebruik.
- De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat zijn registratiegegevens bij Storytel, waaronder zijn e-mailadres correct en up-to-date zijn.
- De gebruiker is verplicht zijn e-mailadres bij Storytel te wijzigen als zijn actieve e-mailadres vervangen wordt.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar eventuele recensies of reacties op luisterboeken op het platform dat Storytel hiervoor biedt. Deze mogen geen woorden of uitdrukkingen bevatten die discriminerend zijn of onnodig beledigend of aanstootgevend.
- De gebruiker heeft niet het recht om zonder Storytels schriftelijke toestemming zijn rechten of verplichtingen beschreven in deze voorwaarden over te dragen.

OVERMACHT
- Storytel is niet verplicht tot vergoeding of tot welke andere verplichtingen dan ook indien bij de gebruiker een defect veroorzaakt is waarvan Storytel kan aantonen dat daar omstandigheden aan ten grondslag liggen waarop Storytel geen invloed heeft, of die niet door Storytel vermeden of overwonnen konden worden.

CONTRACTBREUK
- Storytel heeft het recht de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien vermoed wordt dat de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen beschreven in deze overeenkomst.
- Meningsverschillen tussen Storytel en de gebruiker zullen partijen eerst trachten op te lossen conform de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst.
- Indien partijen in geval van een geschil niet tot overeenstemming kunnen komen, zal het geschil in eerste instantie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Indien dit geen uitkomst biedt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
- Gebruikers kunnen Storytel geen andere consequenties opleggen dan die voortkomen uit de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst, tenzij door tussenkomst van de wet.

Amsterdam, mei 2013
Storytel NL BV